Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

Wymagania na stopień dopuszczający (wymagania konieczne),

• Uczeń rozumie związek energii wewnętrznej ciała z jego temperaturą.

• Uczeń potrafi rozpoznać na przykładach przypadki, w których wskutek wykonanej pracy wzrasta energia mechaniczna, a w których energia wewnętrzna.

• Uczeń potrafi  rozpoznać przykłady zmiany energii wewnętrznej  przez wymianę ciepła z otoczeniem.

• Uczeń potrafi rozpoznać na przykładach konieczność używania dobrych i złych przewodników ciepła.

• Uczeń potrafi rozpoznać w swoim otoczeniu zjawiska świadczące o tym, że objętość ciał zmienia się przy zmianie temperatury.

Wymagania na stopień dostateczny (wymagania podstawowe).

• Uczeń wie, że zmiana energii wewnętrznej następuje przez wykonanie pracy lub wymianę ciepła z otoczeniem.

• Uczeń wie, co nazywamy ciepłem.

• Uczeń wie, że ciepło może przechodzić z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej.

• Uczeń wie, że ciepło wyrażamy w dżulach.

• Uczeń rozumie, że energia mechaniczna ciała jako całości nie wpływa na energię wewnętrzną tego ciała.

Wymagania na stopień dobry (wymagania rozszerzające).

• Uczeń zna znaczenie wielkości fizycznych, którymi posługujemy się przy opisie zjawisk cieplnych.

• Uczeń zna składniki energii wewnętrznej.

• Uczeń rozumie, że skoro energia wewnętrzna jest sumą energii wszystkich cząsteczek, więc zale­ży od masy ciała.

• Uczeń potrafi się posługiwać ze zrozumieniem pierwszą zasadą termodynamiki w prostych przykładach ilościowych.

• Uczeń potrafi objaśnić zmiany energii wewnętrznej w przykładach z codziennego życia.

• Uczeń potrafi rozwiązywać proste zadania związane ze zmianą energii mechanicznej w wew­nętrzną.

• Uczeń dostrzega w przykładach z codziennego życia znaczenie dobrego i złego przewodnictwa ciepła.

• Uczeń rozumie, że zmiana objętości ciała powoduje zmianę jego gęstości.

• Uczeń zna zasadę działania taśmy bimetalicznej.

Wymagania na stopień bardzo dobry (wymagania dopełniające),

• Uczeń potrafi rozwiązywać jakościowe i ilościowe problemy związane z pierwszą zasadą termo­dynamiki.

• Uczeń potrafi rozwiązywać problemy dotyczące wykorzystania gazów jako izolatorów ciepła.

• Uczeń potrafi rozwiązywać zadania problemowe związane z zamianą energii mechanicznej w energię wewnętrzną.

   Uczeń zna trzy sposoby przekazywania ciepła.

  Uczeń wie, że woda rozszerza się anomalnie i zna praktyczne skutki tego zjawiska.

  Uczeń potrafi rozwiązywać problemy związane z rozszerzalnością temperaturową ciał.

  Uczeń potrafi formułować samodzielne wypowiedzi.

Wymagania dotyczące treści nadobowiązkowych.

Wymagania na stopień dopuszczający (wymagania konieczne).

• Uczeń wie, że jeśli różnym substancjom o tych samych masach dostarczymy tę samą ilość ciepła, to ich temeperatury nie wzrosną jednakowo.

• Uczeń wie, na czym polega topnienie, krzepnięcie, parowanie i skraplanie.

• Uczeń wie, że różne substancje krzepną i wrą w różnych temperaturach.

Wymagania na stopień dostateczny (wymagania podstawowe).

• Uczeń rozumie sens fizyczny pojęć: ciepło właściwe, ciepło topnienia (krzepnięcia), ciepło paro­wania (skraplania).

• • Uczeń rozumie praktyczne znaczenie dużej wartości ciepła właściwego wody.

• Uczeń wie, że podczas topnienia i wrzenia temperatura substancji nie zmienia się.

• Uczeń wie, od czego zależy szybkość parowania cieczy.

Wymagania na stopień dobry (wymagania rozszerzające).

• Uczeń potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z wykorzystaniem wzorów Q = rncDt
,
Q =mct i Q =mcp!.

• Uczeń rozumie, że w przypadkach gdy W = 0 przyrost energii wewnętrznej DEw = Q.

• Uczeń wie, że woda krzepnąc zwiększa swoją objętość.

Wymagania na stopień bardzo dobry (wymagania dopełniające).

• Uczeń potrafi sporządzić wykres zależności t(Q).

• Z wykresu t(Q) uczeń potrafi odczytać cw, ct, i cp   (znając masę substancji).

• Uczeń potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe z zastosowaniem bilansu energii wewnętrznej.